• Özellikler & Kullanım Şekli: Her türlü ultrasonografi ve dopler uygulamasında cilt ile prob arasındaki havayı keserek ultrasonografi dalgalarının cihaz ekranına daha net ve kesintisiz gelmesini sağlar. İçerdiği aktif maddeler yüksek viskozite ve üretiminde kullanılan vakum teknolojisi sayesinde proba zarar vermez, kullanım esnasında vücuttaki tuzdan etkilenmez rahat bir ultrasonografi sağlar. Hypoalerjeniktir, cildi tahriş etmez, yağ ve yağlı madde içermez, formaldehit ve tuz içermez, toksit tesiri yoktur, koku içermez.
 • Özellikler & Kullan›m fiekli: Vajinal ve rahim içi muayenelerde, tüp bebek yöntemlerindeki ultrasonografi uygulamalar›nda ve biopsi al›mlar›nda kullan›l›r. 20ml'lik tek kullan›ml›k steril ambalajlardad›r. Gamma ›fl›n› ile steril edilmiflir. Raf ömrü 3 y›ld›r. Tek kullanımlık oldu¤undan, büyük ambalajlı ürünler içerisine hava ile gelebilecek bakteriler bu üründe oluflmaz.
 • Özellikler & Kullanım Şekli: Prob üzerindeki jel kalıntılarını alarak görüntüyü netleşltirir ve probun ömrünü uzatır. İçerdiği aktif maddeler sayesinde hastadan hastaya bakteri geçmesini engeller ve hijyen sağlar.
 • Özellikler & Kullan›m fiekli: Ürün özel formülü sayesinde endoskopi, gastroskopi, kolonoskopi, rektoskopi ve vajinal spekulum uygulamalar›nda kullan›l›r. Hypoalerjeniktir, cildi tahrifl etmez, suda çözülür ve kolay temizlenir, ya¤ ve ya¤l› madde içermez. Toksit tesiri yoktur, koku içermez.
 • Özellikler & Kullan›m fiekli: Her türlü EKG ve efor uygulamalar›nda, jelsiz elektrod, EKG mandal› ve puarlarda kullan›l›r. EKG dalgalar›n›n cihaza net aktar›lmas›n› sa¤lar. Hypoalerjeniktir, cildi tahrifl etmez, ya¤ ve ya¤l› madde içermez, formaldehit ve tuz içermez, toksit tesiri yoktur, koku içermez. Saklama Koflullar›:
 • Özellikler & Kullan›m fiekli: EKG Sprey solvent, krem ve losyonlar›n, ar›nd›r›lmas›nda kullan›l›r. Bilginin cihaza net gelmesini sa¤lar. Ekonomik bir üründür. Ortalama bir fliflede min.1500 defa kullan›labilir. S›radan bir ürünle yap›lan temizlemeden daha etkili sonuç verir. Haricen suland›r›lmadan kullan›l›r ve hijyen sa¤lar.
 • Özellikler & Kullan›m fiekli: Beyin EEG'si çekiminde EEG elektrotlar›n›n alt›nda kullan›l›r. ‹çerdi¤i aktif maddeler sayesinde elektrotun saç teline rahat yap›flmas›n› ve iletkenli¤ini sa¤lar. Hypoalerjeniktir, cildi tahrifl etmez, suda çözülür ve kolay temizlenir, toksik madde içermez. Toksit tesiri yoktur, koku içermez.
 • Özellikler & Kullan›m fiekli: Gynotal Obstetrik Jel Seti dilatasyon ve do¤um aflamas›nda farkl› aral›klarla do¤um uzman› veya ebe taraf›ndan uygulanan iki farkl› jelden oluflur. Gynotal Obstetrik Jel vajinal muayeneden sonra ebe veya doktor taraf›ndan vajinan›n içine sokulur. Özel uygulama bafll›¤› anne ve bebe¤e rahats›zl›k vermeyecek flekilde tasarlanm›flt›r.
 • Özellikler & Kullan›m fiekli: Özellikle smir, biopsi vb. uygulamalardan sonra cam lam üzerine konulan parçalar test aflamasına ulaflana kadar dıfl etkenlere maruz kalmaktadır. Lam parça sabitleyici solüsyon içeri¤indeki aktifler sayesinde hem alınan patolojik parçaya zarar vermez hemde dıfl etkenlerden korunmasını sa¤lar.
 • Automatic X-Ray Chemicals / Otomatik Röntgen Banyo Kimyasallar› Dental X-Ray Chemicals / Difl Röntgen Kimyasallar› Manual X-Ray Chemicals / Manuel Röntgen Kimyasallar› X-Ray Bath Equipment Cleaning Chemicals / Röntgen Banyo Cihazlar› Temizleme Kimyasallar› Lead Apron & Accessories (Details) / Kurflun Önlük & Aksesuarlar› (Ürün Detaylar›) Lead Apron & Accessories (Images) / Kurflun Önlük & Aksesuarlar› (Görseller)
 • Özellikler & Kullan›m fiekli: Otomatik film banyo makinelerinde her türlü konvansiyonel röntgen, tomografi ve mammografi filmlerinin banyo edilmesinde kullan›l›r. 30- 35°C aras›nda normal dozlarda maksimum dansite sa¤lar, kullan›c›y› rahats›z edici koku ve tanklarda tortu oluflturmaz. 5-35°C'de depoland›¤›nda ve ürünün a¤z› aç›lmad›¤›nda kalitesini 2 y›l muhafaza eder.
 • Özellikler & Kullan›m fiekli: Otomatik film banyo makinelerinin olmad›¤› yerlerde her türlü konvansiyonel röntgen filmlerinin banyo edilmesinde kullan›l›r. Tüm radyogramlarda ayn› kontras› sa¤lar, kullan›c›y› rahats›z edici koku ve tanklarda tortu oluflturmaz, 5 - 35°C’de depoland›¤›nda 2 (iki) y›l kalitesini muhafaza eder.
 • We can produce customized products. Kişiye özel üretim yapılabilmektedir.
 • Yüksek Performansl› Rahatlat›c› Ürünler (Detmotolojik Olarak Test Edilmifltir)
 • Özellikler & Kullan›m fiekli: Lazer & Kavitasyon jeli, özellikle hastalar›n lazerde hissettikleri ac›y› azaltt›¤› gibi cihaz bafll›¤›n› ve cam›n› so¤utarak cihaz›n›z›n daha uzun ömürlü olmas›n› sa¤lar. ‹çerdi¤i aktif maddeler yüksek viskozite ve üretiminde kullan›lan vakum teknolojisi sayesinde cihaza zarar vermez, kullan›m esnas›nda vücuttaki tuzdan etkilenmez rahat bir uygulama sağlar.
 • Özellikler & Kullan›m fiekli: Ambalaj içerisindeki jelin özelli¤inden dolay› ürün buzlukta donmaz ve ç›kar›ld›¤›nda uzun süre so¤uklu¤unu korur. Mikrodalga ya da kaynar su ile ›s›t›ld›¤›nda ›s›s›n› uzun süre muhafaza eder. So¤uk olarak; bilek burkulmalar›, çarpma, düflme, migren ve farkl› a¤r›larda, hafif dereceli yan›klarda, ateflli hastal›klarda ve benzeri so¤uk kompres gereken yerlerde, s›cak olarak da eklem a¤r›lar› ve s›cak kompres gereken durumlarda kullan›l›r. Ürün ambalaj› zarar görmedi¤i müddetçe defalarca kullan›labilir.
 • Özellikler & Kullan›m fiekli: Konix So¤uk Jel, uygulama alanındaki a¤rı ve enflamasyonu çabuk ve etkin flekilde giderir. Konix So¤uk Jel, ufak spor yaralanmalarında, burkulmalarda, uygulama alanındaki kas ve tendonları içeri¤indeki %3 w/w Rasemik Mentol ile so¤utarak, fliflmeyi azaltır, do¤al iyileflme sürecini hızlandırır. Kas a¤rısı ve kas gerginli¤i vakalarında, bölgeyi so¤utarak rahatlamanızı sa¤lar.
 • Özellikler & Kullan›m fiekli: Uygulanan bölgeyi serinletir ve yanıkların neden oldu¤u acıyı hafifletir. Yanan bölgeyi çabucak ve etkin flekilde serinletir. Yanan bölgedeki deri ısısını normal düzeyine düflürerek, yüksek ısının daha alt deri tabakalarına da zarar vermesini engeller.
 • Enfeksiyon & Kontaminasyon Kontrolü
 • Özellikler & Kullan›m fiekli: Yo¤un bak›m ve yatarak tedavi gören hastalar›n a¤›z bak›m›n›n yap›lmas›nda kullan›l›r. ‹ki farkl› flekilde sunulan a¤›z bak›m setinden ilki; 4 ayr› swab sünger çubuk, 100 ml solüsyon, 20 gr. nemlendirici jel ve bir adet ölçek amaçl› kaptan oluflur. ‹kinci set ise; 20 adet swab sünger çubuk, 100 ml solüsyon, 20 gr. nemlendirici jel ve bir adet ölçek amaçl› kaptan meydana gelmektedir.
 • Özellikler: Bulafl›c› Hastal›klar›n Steteskoplar Arac›l›¤›yla Tafl›nmas›n› Engelleyen En Pratik Ürün: Son zamanlarda yap›lan bütün çal›flmalar, stetoskoplar›n %70 ila %100 gibi çok büyük bir k›sm›n›n, kontamine olduklar›n› göstermektedir. En s›krastlanan bakteriler ise Coagulase Staphylococci (%89 ile %100 aras›), Staphylococus Aureus (en fazla %57), Acinetobacter Baumanii, Corynebacterium spp, Bacillus spp, Aspergillus spp, Candida albicans, Gram Pozitif bakteriler ve Gram negatiflerdir.
 • Özellikler & Kullan›m fiekli: Laporaoskopik ameliyatlarda kamera nın vücut içine girmesiyle so¤uk-sıcak farklılı¤ından dolayı Lensler bu¤ulanmaktadır. Laporoskopik steril buhu önleyici gama ıflınları ile steril edilmifl sünger ve 10 ml solüsyondan oluflmaktadır. Ameliyat esnasında sünger arkasındaki yapıflkan bant sayesinde uygun zemine yapıfltırılır ve solüsyon üzerine dökülür.